Regulamin dla Użytkowników

Regulamin dla Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.naturalniezdrowi.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem strony naturalniezdrowi.pl jest firma farmaceutyczna: Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański NIP: 5920202302, adres e-mail: poczta@labofarm.com.pl

2. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca ze strony internetowej www.naturalniezdrowi.pl

3. Użytkownik korzystający ze strony naturalniezdrowi.pl ma dostęp do wszystkich treści zawartych na stronie z wyłączeniem quizu, który jest dostępny po zarejestrowaniu się/zalogowaniu.

3.1. Szczegółowe warunki udziału Użytkownika w quizie określone są w odrębnym regulaminie (Regulamin quizu dostępny tutaj). Niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu quizu.

4. Treści zawarte na stronie internetowej naturalniezdrowi.pl nie zastąpią Użytkownikowi konsultacji lekarskiej. Zioła i produkty naturalne, stosowane zgodnie ze wskazaniami lekarza lub zamieszczonymi na ulotce mogą skutecznie leczyć lub wspomagać leczenie. Diagnoza oraz sposób leczenia powinny być zawsze skonsultowane z lekarzem specjalistą.

5. Korzystanie ze strony naturalniezdrowi.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników przed i po dokonaniu rejestracji.

6. Użytkownik powinien zaktualizować dane zgromadzone na stronie naturalniezdrowi.pl niezwłocznie po ich zmianie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Użytkownika danych umożliwiających korzystanie z serwisów, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

 

§ 2. Dane osobowe

1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych na stronie naturalniezdrowi.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” oraz niniejszym regulaminem.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie naturalniezdrowi.pl jest wyłącznie Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański NIP: 5920202302.

3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji, lub podczas zapisania się do newslettera, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

3.1. Rejestracja na stronie naturalniezdrowi.pl jest możliwa poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

1). imię i nazwisko,
2). nazwę użytkownika,
3). adres poczty elektronicznej (e-mail),
4). adres korespondencyjny (ulicę, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

3.2. Użytkownik zapisując się do newslettera podaje wyłącznie adres e-mail, na który otrzyma wiadomość z potwierdzeniem o zapisaniu się do niego. Kliknięcie w otrzymany link, potwierdza chęć otrzymywania newslettera.

4. Wypełnienie formularza i podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania prawidłowej rejestracji na stronie naturalniezdrowi.pl.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

1). przesyłania Użytkownikowi newslettera (biuletynu za pomocą poczty elektronicznej zawierającego treści naukowe, porady zdrowotne, reklamowe informujące o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach związanych z działalnością Administratora)
2). przeprowadzenia quizu, wydania nagrody (po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów) oraz ewentualnego opublikowania informacji o zwycięzcach quizu na stronie internetowej naturalniezdrowi.pl

6. Dane osobowe zgromadzone na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały wprowadzone przez Użytkownika.

7. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie (Użytkownik ma taką możliwość po zalogowaniu się w zakładce „Moje Konto”), jak również do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane również nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administrator zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka).

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@naturalniezdrowi.pl

4. Wszelkie treści rozpowszechnione na stronie naturalniezdrowi.pl stanowią przedmiot praw autorskich Administratora i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie treści możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.

5. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wcześniej informując o tym Użytkownika za pośrednictwem strony naturalniezdrowi.pl lub wysłania wiadomości elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, który podał podczas rejestracji.

6. Użytkownik, który nie akceptuje wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji na stronie naturalniezdrowi.pl na zasadach określonych w regulaminie nie utworzy konta.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2018r.